Максим

 • Двуредов зимен ечемик, тип erectum

 • Средно ранен сорт

 • Високодобивен с потенциал над 11.5 т/ха

 • Основно предназначен за животновъдството и човешка консумация

 • Нисък сорт – 83 см

 • Здраво и еластично стъбло с изключителна устойчивост на полягане

 • Дълги осили, които се отделят лесно по време на жътва

 • Много голямо зърно, добре оформено

 • Маса на 1000 зърна – 50 g

 • Хектолитрова маса – 68-70 kg

 • Толерантен на широко разпространените заболявания по ечемика

 • Много добра студо- и сухоустойчивост

Максим се отличава от ниско, здраво и еластично стъбло с къси междувъзлия, по-висок коефициент на братене от Барун, позволяващи да изпълнят оптималната производствена рамка от 900-1100 класоносни стъбла на м², със сеитбена норма от 375-400 кълняеми семена/м² на дълбочина 4-5 см и правилно приложение агрономически мероприятия, особено торене, което трябва да бъде съобразено със сортът и определено според почвеното плодородие.

Максим е ечемик подходящ за плодородни почви и по-интензивно производство, но също и по-неплодородни почви и екстензивно производство.

© 2020 by Vemi Select.