Условия за ползване

Условия за ползване

Добре дошли на интернет страницата (уебсайта) на Веми Селект (Vemi Select): http://www.vemiselect.com. Този уебсайт е създаден, за да предостави обща информация за "Веми Селект" и за нашите продукти и услуги. Можете да ползвате уебсайта при спазване на посочените тук Условия за ползване на интернет страницата на Веми Селект („Условията“).

Използването от Ваша страна на този Сайт е предмет на тези Условия и на лицензите и разрешенията, съдържащи се тук. Тези Условия представляват договор с Вас. Линк към тези Условия е поставен на видно място на Началната страница на този Уебсайт и ще бъде постоянно на разположение за преглед.

ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА ТОЗИ САЙТ ПРЕДСТАВЛЯВА СЪГЛАСИЕ ОТ ВАША СТРАНА ДА СПАЗВАТЕ ВСЯКО ОТ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЕ ЗА ТОВА, ЧЕ ГИ РАЗБИРАТЕ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

Веми Селект може да промени тези Условия във всеки момент, като публикува нови Условия на тази интернет страница. С това, че продължавате да използвате тази интернет страница, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези промени и следователно следва да посещавате периодично тази страница, за да проверите актуалните към съответния момент Условия, с които сте обвързани.

Определения

Следват някои определения, които обясняват част от терминологията, използвана в тези Условия.

  • Думите "Вие" и "Вашият/та/то/те" се отнасят за дружества или други стопански субекти, както и техните посредници, както и съответно за физически лица, използващи този уебсайт за личен бизнес, в зависимост от случая.

  • "Веми Селект" (Vemi Select) се отнася за „Агро Мастер Семена“ ЕООД и за всяко от неговите дъщерни дружества и свързани лица.

  • "Ние" и "Нашият/та/то/те" и други местоимения от първо лице се отнасят за Веми Селект.

  • "Уебсайтът" означава началната страница и всички свързани с нея страници, достъпни чрез началната страница директно или чрез допълнителни линкове, но не включва уеб сайтове на трети лица, които не се поддържат или спонсорират от Веми Селект.

Търговски марки

Всички търговски марки, включително марки за услуги, както и логота („Търговските марки“), които са изобразени на този уебсайт, са регистрирани и нерегистрирани Търговски Марки на Веми Селект или техни свързани лица или на трети лица, които са предоставили на Веми Селект или на нейните свързани лица право да използват техните търговски марки.

С изключение на изрично предвидените в настоящите Условия случаи, Вие нямате право да възпроизвеждате, изобразявате или по друг начин да използвате Търговските марки без предварителното писмено разрешение на Веми Селект.

Авторски права и ограничено право на ползване

Всичко, което виждате, четете или слушате на този уебсайт („Съдържанието“), като например текстът, Търговските марки, логата, изображенията, графиките, снимките, видео файловете, функционалността на приложенията или други цифрови медии са предмет на защита на патент, авторско право, търговска марка или друго средство за защита на интелектуалната собственост. Авторските права върху подреждането на и/или компонентите на всички материали, предоставени на този Уебсайт от Веми Селект, включително, но не само, цялото Съдържание на уебсайта, е собственост на Веми Селект или на първоначалния създател на материалите.

Веми Селект Ви предоставя ограничено, неизключително и непрехвърлимо право да използвате и показвате материалите на този Сайт само за добросъвестни нетърговски цели, свързани с взаимодействието Ви със Уебсайта. Лицензът включва правото да отпечатате такива материали, но само за посочените нетърговски цели. Освен ако е указано друго, Вие нямате право да копирате, показвате, възпроизвеждате, изтегляте, разпространявате, променяте, редактирате, да създавате вторични произведения на, да извършвате обратно конструиране на, да декомпилирате даден код, скрипт, или софтуер в рамките на Уебсайта, да промените или разширявате материалите по какъвто и да е начин, включително, но не само, електронно, механично, чрез фотокопиране, запис или по друг начин, без предварителното писмено разрешение на Веми Селект или на притежателя на авторските права.

Този лиценз се прекратява автоматично и без предизвестие, ако нарушите някое от тези Условия. При неговото прекратяване, Вие трябва да унищожите всякакви изтеглени или отпечатани материали, получени от този Сайт.  Веми Селект си запазва всички други права, които не са изрично предоставени с този Лиценз.

Непоискани идеи

Веми Селект приветства Вашите коментари и мнения относно този уебсайт. Цялата информация и всички материали, предоставени на Веми Селект чрез уебсайта, като например коментари, мнения, идеи, въпроси, проекти, данни или подобни, ще се считат за неповерителни и незащитени. В тази връзка Ви молим да не изпращате информация или материали, които не желаете да ни прехвърлите или разкриете, включително, но не само, каквато и да било поверителна информация или оригинални произведения.

С изпращането на информация и/или материали до Веми Селект чрез този уебсайт, Вие прехвърляте на Веми Селект, за максимално допустимия срок и в максималната степен, позволена от закона, всички авторски права и други права на интелектуална собственост върху или във връзка с тази информация и/или материали, независимо от това къде са възникнали. Веми Селект има право да използва всякаква информация и/или материали, които предоставяте чрез уебсайта, както и всички идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такава информация и/или материали, по всякакъв начин и за всякакви цели, включително, но без да се ограничава, за разработване, производство и маркетинг на продукти с помощта на такава информация и/или материали, без ограничение и без Веми Селект да Ви дължи възнаграждение или обезщетение.

Вие носите отговорност за информацията и материалите, които изпращате чрез уебсайта, включително, но не само, за ненарушаване на правата върху тях, както и за тяхната истинност и точност.

Молим да имате предвид, че информацията и материалите, които предоставяте чрез уебсайта (например чрез нашата форма за контакт) не обвързват правно Веми Селект. Всякакви фактури, напомняния и други подобни следва да бъдат изпращани единствено по начина и до адресите, посочени в съответния договор.

Информация за трети страни

Част от информацията, статиите и други материали, достъпни през този уебсайт, са предоставени на Веми Селект от трети страни. В някои случаи, по наша преценка, източниците на тези материали ще бъдат посочени. Материалите на трети страни се предоставят единствено с оглед на Вашия интерес и удобство. Веми Селект не предоставя каквито и да е гаранции, че тези материали са актуални, точни, пълни или надеждни. Веми Селект не поема отговорност за използването на каквато и да е част от информацията, предоставена от трети страни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ

Цялата информация на този уебсайт има за цел и следва да бъде тълкувана като най-общо представяне на Веми Селект, нейната дейност, продукти и услуги. Ако желаете да получите конкретен съвет и указания по отношение на нашите продукти и услуги, трябва да се свържете директно със Веми Селект.

Ако възнамерявате да използвате нашите продукти, е задължително да прочетете и да прилагате стриктно информацията и указанията върху етикетите и опаковките на продуктите и да се съобразите с всички приложими закони и наредби, свързани с употребата на продуктите. Преди да използвате продукт, се уверете, че той е регистриран или разрешен за използване във Вашата държава.

Освобождаване от отговорност за прогнозни очаквания

Някои изявления, съдържащи се в този уебсайт, са "прогнозни очаквания", т.е. изявления не базирани на факти, а изявления относно нашите вярвания и очаквания като например изявления относно очакваните финансови резултати на компанията, тези и бъдещи показатели на продуктите, одобрения от регулаторните органи, бизнес и финансови планове и други не-исторически факти. Тези изявления са базирани на текущите очаквания и наличната към момента информация. Въпреки това, тъй като тези изявления се основават на фактори, които включват рискове и неясноти, реалните показатели и резултати на компанията могат да се различават съществено от описаните или предположените от подобни прогнозни изявления.

 

Факторите, които могат предизвикат или допринесат за такива разлики, включват, освен другото: конкуренция; непредвидени обстоятелства, свързани със защита на интелектуалната собственост, регулаторни въпроси и общественото приемане на биотехнологични продукти; успехи в научноизследователската и развойна дейност; съдебни спорове; развития, свързани с чуждестранна дейност; придобивания; цени на суровините; нормативната уредба, засягаща производството; материални запаси; способността на компанията да получи финансиране и изплащане на продуктите, които продава; метеорологичните условия, природни бедствия и аварии; както и други рискове и фактори. Не следва да се допуска неуместно позоваване на тези прогнозни изявления, които са актуални единствено към датата на тяхното публикуване в този уебсайт.

 

Веми Селект не носи отговорност за текущо намерение или задължение да актуализира прогнозни изявления или някой от факторите, които могат да засегнат действителни резултати.

Ограничаване на отговорността относно гаранции

Съдържанието, представено в този сайт, се предлага "такъв, какъвто е", "както е достъпен", и "с всички недостатъци". Веми Селект не дава декларации и гаранции, изрични или подразбиращи се, относно неговото позлване, наличности, съдържание, точност, целесъобразност или работата му. Като потребител, Вие поемате всички рискове и отговорности за използването или неизползването от ваша страна на уебсайта, като Веми Селект не дава гаранция, че съдържанието изобразено на или изтеглено от този уебсайт е съвместимо с вашия компютър или че е без грешки или вируси. Никой служител, посредник или представител на Веми Селект не е упълномощен да променя или изменя тази гаранция. Доколкото е допустимо съгласно действащото законодателство Веми Селект се отказва от предоставянето на други гаранции, преки или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост и приложимост за определена цел и не-нарушение по отношение на сайта и неговото съдържание.

 

Въпреки че Веми Селект полага и ще продължава да полага усилия да предостави точна и актуална информация, информацията, публикувана на уебсайта, може да бъде непълна или неактуална и може да съдържа неточности или печатни грешки. Веми Селект не се ангажира да актуализира или ревизира информацията на базата на нова информация или друго настъпило развитие. Освен това, въпреки че съдържанието на този сайт е представено добросъвествно и се счита за вярна, Веми Селект не не дава декларации или гаранции по отношение на използването, верността, точността, актуалността или надеждността на, или резултата от използването на, или по друг начин относно този уебсайт или информацията, публикувана на него, или всякакви уебсайтове, свързани с този уебсайт.

 

Някои юрисдикции не позволяват изключване или ограничаване на отговорност за случайни или последващи вреди, или ограничаване срока на подразбиращата се гаранция, така че горните ограничения или изключения може да не се отнасят за вас.

Ограничаване на отговорност

Рискът от използването на този уебсайт е изцяло Ваш. При никакви обстоятелства Веми Селект, нейните свързани лица или някой от техните директори, ръководители, служители и представители, до степента позволена от приложимото законодателство, не носят каквато и да било отговорност за преки и/или непреки вреди или загуби, произтичащи от или във връзка с Вашия достъп до, използване на, или невъзможност да използвате този уебсайт или използването и доверяването от Ваша страна на информация, съдържаща се на този уебсайт. Без да се ограничава гореизложеното, Веми Селект не носи каквато и да е отговорност за възможни грешки или пропуски в съдържанието на този уебсайт; по-конкретно това се отнася до всички препратки към продукти и услуги, предоставяни от Веми Селект. Това е всеобхватно ограничаване на отговорността и се прилага по отношение на всякакви вреди и загуби от всякакъв вид, независимо дали преки или непреки, общи, специални, случайни, косвени или други, включително, но не само, загуба на данни, приходи или печалба. Това ограничение на отговорността се прилага независимо дали предполагаемата отговорност се основава на договор, непозволено увреждане, закононарушение или друго основание.

Ако някоя част от това ограничаване на отговорността бъде обявена за недействителна или неприложима, то общата отговорност на Веми Селект и/или нейните свързани лица при горепосочените обстоятелства, която иначе би била ограничена или изключена, няма да надвишава левовата равностойност на 100 (сто) евро.

Реклами, които могат да се появят на Уебсайта

В случай че на този Уебсайт се появи реклама на продукт или услуга, предоставена от лица, различни от Веми Селект, Веми Селект не препоръчва, нито гарантира за този продукт или услуга и няма да бъде страна в, нито по някакъв начин ще наблюдава която и да е сделка между Вас и външни доставчици на стоки или услуги. Както и при закупуването на даден продукт или услуга, чрез всяко едно средство или във всякаква среда, Вие следва да направите най-добра преценка и да упражните повишено внимание, където това е целесъобразно.

Права за промяна на уебсайта

Веми Селект си запазва правото за промяна на съдържанието и функционалността на този уебсайт, да ограничава достъпа до уебсайта или да го затваря по всяко време, по различни причини, без предупреждение. Веми Селект не носи отговорност за последствията от тези промени или ограничения

Цялостно споразумение

Като се съгласявате с тези Условия, Вие декларирате, че сте пълнолетен съгласно законодателството на държавата на Вашето местопребиваване или геополитическа юрисдикция. Разпоредбите на тези Условия представляват цялостно споразумение между Вас и Веми Селект по отношение на използването на Уебсайта и заменят всички предходни споразумения или уговорки, които не са инкорпорирани в тези Условия. Настоящите Условия имат действие от Датата на влизане в сила. Използването на Уебсайта от Вас след настъпването на Датата на влизане в сила изразява приемането от Ваша страна на тези Условия.

Влизане в сила

Настоящите Условия бяха ревизирани за последно на 16 Януари 2019 г. и се прилагат по отношение на Вашия достъп до този Сайт от този момент нататък, докато не бъде публикувана нова ревизия.

© 2020 by Vemi Select.